Executive Search ♦ Talent Development ♦ Assessment/Development Center ♦ Coaching ♦ Managers’ Academy ♦ Strategy

oferty pracy

oferty pracy

Polscy pracownicy a europejskie normy kompetencyjne,  listopad 2008

Jak wypadają Polacy w świetle europejskich standardów kompetencji biznesowych? Czym – w tym obszarze - zaskoczy nas polski menadżer lub specjalista?

best Running shoesMens Sneakers Online

 

Zajmując się na co dzień rekrutacją kadry kierowniczej i specjalistycznej oraz oceną potencjału zawodowego zespołów menadżerskich, dostrzegliśmy pewne wyraźne tendencje „niedostatków” kompetencyjnych polskiego rynku pracy. Postanowiliśmy zbadać to zagadnienie dokładniej.

W naszej praktyce doradczej posługujemy się własnym narzędziem EvaluARIA®, dostosowanym do potrzeb rynku polskiego. Jest to bateria 7 testów i bada 24 zmienne osobowościowe w kategorii relacji z innymi, zachowań w środowisku pracy, motywacji i zdolności intelektualnych. Narzędzie to prezentuje jednocześnie wymagania modelowe dla profilu menadżerskiego, handlowego i technicznego, sprawdzone na konkurencyjnym rynku francuskim. Wszystkie 24 cechy osobowościowe porównaliśmy na próbie wybranych losowo 100 osób aktywnych zawodowo. Za podstawę analizy posłużyła nam baza 1020 wyników ewaluacji – z ostatnich dwóch lat – osób piastujących lub kandydujących na stanowiska menadżerskie i specjalistyczneoraz będących w wieku 30-50 lat.

Wyniki potwierdziły nasze przypuszczenia – dla w/w próby badawczej możemy stwierdzić istotne różnice między wymaganiami a polską „ofertą” rynku pracy w zakresie takich cech osobowościowych jak duch walki (fighting spirit), potrzeba wsparcia (backing), współzawodnictwo (competition) i niezależność (independence). Innymi słowy, znacznie trudniej jest w przypadku w/w cech, znaleźć wśród polskich kandydatów osoby wpisujące się w model wymagań europejskich.

 

art-polscypracownicyanormy_1

 


Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, to prosimy o kontakt z nami This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.